Power Connected logo

Algemene voorwaarden

1. Werkingssfeer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het open aanbod van Power Connected van Gea van Doorn Kalkwijk 10 7687 AX te Daarlerveen. Het betreft activiteiten op het gebied van coaching, therapie en training op bovenstaand adres en op locatie. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

2. Deelname

Deelname aan één van de voornoemde activiteiten van Power Connected start na een kennismakinggesprek/informatiegesprek door Gea van Doorn met de cliënt. Tijdens dit gesprek worden inhoud en indien bekend, aanpak of duur van de activiteit overeengekomen. Aanpassingen hiervan geschieden altijd in overleg met de cliënt.

3. Vertrouwelijkheid

De door de cliënt aan Power Connected verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. Dit geldt voor alle informatie die als vertrouwelijk aan Power Connected wordt verstrekt en voor alle andere informatie die redelijkerwijs als zodanig kan worden beschouwd.

4. Annulering door de cliënt

Een consult dient minstens 24 uur voordat het zou plaatsvinden te worden geannuleerd. Zo niet, dan wordt het volledige verschuldigde bedrag in rekening gebracht.

5. Annulering door Power Connected

Power Connected behoudt zich het recht voor om in gevallen waarin sprake is van overmacht de datum, aanvangstijd en/of plaats van het consult te wijzigen, dan wel, in overleg met de cliënt, het consult door een ander daartoe gekwalificeerd persoon te laten uitvoeren.

6. Aansprakelijkheid en vrijwaring

a. Aansprakelijkheid

Power Connected en haar medewerkers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor foutieve interpretatie door de cliënt van de inhoud van de gegeven consulten.

Power Connected en haar medewerkers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

  • overmacht
  • een doen of nalaten door de cliënt

b. Vrijwaring

Power Connected is gevrijwaard voor alle aanspraken van derden terzake van door Power Connected uitgevoerde activiteiten op het gebied van coaching, therapie en training, tenzij rechtens komt vast te staan dat deze aanspraken een direct gevolg zijn van bewuste roekeloosheid van de kant van Power Connected en de cliënt bovendien aantoont dat hem/haar terzake geen enkel verwijt treft.

7. Betalingsvoorwaarden

Bij het eerste contact of bij het intakegesprek wordt de cliënt op de hoogte gesteld van het dan geldende tarief van Power Connected. Tevens wordt in dit gesprek de betalingswijze vastgesteld.

Betalingen dienen contant plaats te vinden na afloop van elk consult, en er is geen mogelijkheid om te pinnen.

Indien er is afgesproken dat er een rekening gestuurd wordt, dient het verschuldigde bedrag binnen 30 dagen gestort te worden op rekeningnummer 879152486 t.n.v. Power Connected te Daarlerveen.

Bij contante betaling wordt een betalingsbewijs verstrekt.

Voor zover Power Connected verplicht wordt omzetbelasting in rekening te brengen, komt deze ten laste van de cliënt.

Bij te late betaling is de wettelijke rente verschuldigd.

Eventuele kosten van invordering zijn altijd ten laste van de cliënt.

Een cliënt kan zich nimmer beroepen op schuldverrekening.

8. Geschillen

Indien er uit deze algemene voorwaarden geschillen voortvloeien, streeft Power Connected  ernaar deze in eerste instantie in onderling overleg met de cliënt op te lossen. Mocht dit onverhoopt niet tot resultaat leiden, dan worden de geschillen aan de Nederlandse rechter voorgelegd.

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Nederlandse recht.

Daarlerveen  1 januari 2012